Happy 60th-something Birthday, Sassy!

Happy 60th-something Birthday, Sassy! You are by far, the Sassiest Mom around!

20130709-IMG_0708

 

20160302-IMG_5131

 

20130301-IMG_7322

 

 

20140213-IMG_0253-2

 

 

 

20130510-IMG_8960

 

20131013-IMG_0435

Happy 60th-something Birthday, Sassy!

FacebookTwitterGoogle+EmailShare